Vuosikokous

KALA-VASTINGIN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 14.4.2024. klo 14.00

Paikka: Isokylän koulu

 1. Kokouksen avaus

Pekka Parkatti avasi kokouksen.

 • Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Pekka Parkatti valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Eila Parkatti sihteeriksi.

 • Päätetään äänestystavasta

Päätettiin, että kokouksessa jokaisella paikalla olevalla osakkaalla on yksi ääni.

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on osakaskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

 • Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Esa Määränen ja Tauno Puttonen

 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 • Todetaan kokouksen osanottajat.

Kokouksessa olivat paikalla Pekka Parkatti, Eila Parkatti, Tauno Puttonen, Mirja Salo, Esa Määränen Tapio Rantanen, Pekka Salmi ja Timo Piispanen (etäyhteydellä).

 • Esitetään osakaskunnan vuoden 2023 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka on liitteenä 1. Toimintakertomus hyväksyttiin.

 • Esitetään osakaskunnan vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilintekijöille ja hoitokunnalle.

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilit todettiin asianmukaisesti hoidetuiksi ja tilin tekijöille ja hoitokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

 1. Päätetään osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista.

Päätettiin maksaa osakaskunnan sihteerille 200 € kulukorvaus.

 1. Valitaan erovuoroiset hoitokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet

 Valitaan hoitokunnan jäsenistä ensimmäisen kokouksen koollekutsuja

Hoitokunnan kokoonpanoon ei esitetty muutoksia. Hoitokunta jatkaa edelleen seuraavassa kokoonpanossa:

Varsinaiset jäsenet:                                  varajäsenet:

Veli-Pekka Parkatti                                    Esa Määränen

Tauno Puttonen                                        Jyrki Piispanen

Timo Piispanen                                         Tapio Rantanen

Antti Leppänen                                          Seppo Poikonen

Jouko Piispanen                                        Mirja Salo

Pekka Parkatti valittiin uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen koolle kutsujaksi.

 1. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Pekka Salmi ja Seppo Poikonen ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen Pekka Lahdenvesi (Pekka Salmelle) ja Pekka Lampinen (Seppo Poikoselle)

 1. Päätetään kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä lupien myymisestä, osakashinnat ja ulkopuoliset luvat.

Päätettiin liitteenä 2 olevan lupaohjeen mukaisesti.

Lisäksi päätettiin, että kalastuksesta Iso-Valkeisessa (Valkealammessa) laaditaan erillinen lupaohje. Kun yleiskalastuskielto on kirjolohi-istutuksen jälkeen astunut voimaan, laitetaan kieltokyltit ja lupaohjeet ja lammen rantaan. Lupaohje laitetaan myös verkkosivuille ja ilmoitustauluille.

Kalastusluvan hinta Iso-Valkeisessa on 15 euroa. Luvalla saa kalastaa yhden kirjolohen, kaksi siikaa ja muuta kalaa rajoituksetta. Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa. Lupa on voimassa 24 tuntia ilmoitetusta alkamisajasta.

Hoitokunta voi myydä erillisiä lupia lammella tapahtuviin kalastustapahtumiin.

 1. Päätetään pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista.

Päätettiin liitteenä 2 olevan lupaohjeen mukaisesti.

 1. Päätetään osakaskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä ja ravustuksesta.

Päätettiin liitteenä 2 olevan lupaohjeen mukaisesti.

 1. Päätetään istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä.

Päätettiin toimia hoitokunnan valmisteleman suunnitelman mukaisesti:

 • istutetaan toukokuussa Enojokeen 4000 ns. startattua taimenen poikasta ja toteuttaa joessa sähkökalastus ensi syksynä
 • istutetaan Iso-Valkeiseen (Valkealampeen) 100 noin kilon painoista kirjolohta.
 1. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.

Hyväksyttiin seuraava tulo- ja menoarvio:

Tuloarvio:

 • lupamaksut noin 1200 €
 • omistajakorvaukset noin 800 €
 • ELY-keskuksen tuki taimenten istutukseen ja sähkökalastukseen 1600 €
 • yhteensä noin 3600 €

Menoarvio 2024:

 1. jäsenmaksu ja vero                                         60 €
  1. sihteerin palkkio                                              200 €
  1. palkitsemiset                                                   50 €
  1. pyydysmerkit                                                   100 €
  1. ilmoitukset                                                       50 €
  1. palvelumaksut                                                 140 €
  1. toimistokustannukset                                       50 €
  1. kalaistutukset                                                  1000 €
  1. Enojoen taimenten istutus ja sähkökalastus     3200 €
  1. virkistys- ja laskupaikkojen kunnostus              1000 €
  1. hakemus kalastusrajoituksesta                         110 €
  1. tiemaksu                                                         40 €
  1. Yhteensä noin                                                 5100 €

Menoarviossa on huomioitu, että kolme edellistä vuotta ovat olleet ylijäämäisiä.

Hoitokunnalle myönnetään oikeus käyttää kerrostuottotilillä olevasta rahasta (noin 8000 €) eri kunnostuskohteisiin sekä yllättäviin maksuihin.

 1. Valitaan kokousedustajat ja varamiehet kalastusalueen kokoukseen vuodelle 2024

Todettiin, että hoitokunta voi valita edustajat keskuudestaan.

 1. Päätetään kalastuslehden tilaamisesta toimihenkilöille.

Päätettiin, ettei kalastuslehteä tilata.

 • Päätetään Jyskylammen vuokraamisesta

Jyskylammen vuokraamisen käsittelystä vuosikokouksessa on ilmoitettu paikallislehdessä kokouskutsun yhteydessä.

Puheenjohtaja esitteli vuokrasopimuksen keskeiset kohdat. Vuokrasopimus ei rajoita metsästystä ja kalastusta vuokra-alueella.

Kokous päätti, että Jyskylampi vuokrataan Tukkimäen Tuulivoimapuisto Oy:lle.

 • Metsän myynti Koiralahden palstalta

Päätettiin, että metsän myyntiä Kala-Vastingin osakaskunnan omistamalta Koiralahden palstalta (226-410-4-117) jatketaan vuoden 2021 päätöksen mukaisesti.

Myynnistä saatujen tulojen käytöstä päättää osakaskunnan vuosikokous.

Osakaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan allekirjoittamaan kauppaa koskevat asiakirjat myyjänä ostajan kanssa.

 • Muut esille tulevat asiat, pöytäkirjan nähtävänä oloaika.

Keskusteltiin Enojoen kalaistutuksen mahdollisista riskeistä ja niiden ehkäisemisestä.

Todettiin, että hoitokunta voisi hankkia Iso-Valkeiseen edullisen veneen siellä kalastavia varten.

Voitto Lahdenvedelle myönnettiin yhteisesti Kala-Vastingin osakaskunnan kunniakirja ja fileerausveitsi tunnustuksena ansiokkaasta työstä osakaskunnan hyväksi.

Kokouspöytäkirja on nähtävillä osakaskunnan verkkosivuilla https://kivijarvenkalatalousalue.fi/kalavastinki/, sen jälkeen, kun pöytäkirjantarkastajat ovat sen hyväksyneet.

 • Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Puheenjohtaja                                           Sihteeri

Veli-Pekka Parkatti                                   Eila Parkatti

Pöytäkirjan tarkastajat

Esa Määränen                                          Tauno Puttonen

Liitteet

Liite 1 Toimintakertomus vuodelta 2023

Liite 2 Kala-Vastingin osakaskunnan lupaohje kaudelle 2024

Kalavastingin osakaskunta