Vuosikokous

KALAVASTINGIN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 6.4.2023. klo 17.00

Paikka: Isokylän koulu

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus

Pekka Parkatti avasi kokouksen.

 • Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Pekka Parkatti valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Jouko Piispanen sihteeriksi.

 • Päätetään äänestystavasta

Päätettiin, että kokouksessa jokaisella paikalla olevalla osakkaalla on yksi ääni.

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on osakaskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

 • Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Antti Leppänen ja Seppo Poikonen

 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 • Todetaan kokouksen osanottajat.

Kokouksessa olivat paikalla Pekka Parkatti, Jouko Piispanen, Antti Leppänen, Eila Lerssi-Parkatti, Seppo Poikonen, Tauno Puttonen ja Robin Ahola.

 • Esitetään osakaskunnan vuoden 2022 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen, joka on liitteenä 1. Toimintakertomus hyväksyttiin.

 • Esitetään osakaskunnan vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilintekijöille ja hoitokunnalle.

Sihteeri esitteli tilinpäätöksen ja puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilit todettiin asianmukaisesti hoidetuiksi ja tilin tekijöille ja hoitokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

 1. Päätetään osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista.

Päätettiin maksaa osakaskunnan sihteerille 200€ kulukorvaus.

 1. Valitaan erovuoroiset hoitokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet

 Valitaan hoitokunnan jäsenistä ensimmäisen kokouksen koollekutsuja

Hoitokunnan jäsen Veikko Tarvaisen tilalle valittiin Tauno Puttonen ja varajäsen Voitto Lahdenveden tilalle Seppo Poikonen. Hoitokunta seuraavalle kaudelle on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:                                  varajäsenet:

Veli-Pekka Parkatti                                    Esa Määränen

Tauno Puttonen                                        Jyrki Piispanen

Timo Piispanen                                 Tapio Rantanen

Antti Leppänen                                         Seppo Poikonen

Jouko Piispanen                                        Mirja Salo

Pekka Parkatti valittiin uuden hoitokunnan ensimmäisen kokouksen koolle kutsujaksi.

 1. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Pekka Salmi ja Seppo Poikonen ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen Pekka Lahdenvesi (Pekka Salmelle) ja Pekka Lampinen (Seppo Poikoselle)

 1. Päätetään kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä lupien myymisestä, osakashinnat ja ulkopuoliset luvat.

Päätettiin liitteenä 2 olevan lupaohjeen mukaisesti.

 1. Päätetään pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista.

Päätettiin liitteenä 2 olevan lupaohjeen mukaisesti.

 1. Päätetään osakaskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä ja ravustuksesta.

Päätettiin liitteenä 2 olevan lupaohjeen mukaisesti.

 1. Päätetään istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä.

Päätettiin jatkaa istutuksia edellisvuosien tasolla, 1000-1500€ vuodessa.

Päätettiin, että osakaskunta voi istuttaa Enojokeen ns. starttipoikasia ja järjestää niiden koekalastuksen, jos kustannus ei muodostu kohtuuttomaksi.

Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.

Hyväksyttiin seuraava tulo- ja menoarvio:

Tuloarvio:

 • lupamaksut n 1000€
 • omistajakorvaukset n 1000€
 • yhteensä noin 2000€
 •  

Menoarvio:

Menoarvio:

 1. jäsenmaksu ja vero                                         60€
  1. sihteerin palkkio                                              200€
  1. palkitsemiset                                                   50€
  1. pyydysmerkit                                                   100€
  1. ilmoitukset                                                       60€
  1. palvelumaksut                                                 160€
  1. toimistokustannukset                                       50€
  1. kalaistutukset                                               1000€
  1. Virkistys- ja laskupaikkojen kunnostus               1000€
  1. hakemus kalastusrajoituksesta                         110€

Yhteensä    noin                               2800€

Menoarviossa on huomioitu, että kaksi edellistä vuotta ovat olleet ylijäämäisiä.

  Hoitokunnalle myönnetään oikeus käyttää kerrostuottotiliä olevasta rahasta (n. 8150€) eri kunnostuskohteisiin (mahd. Enojoen koeistutus) sekä yllättäviin maksuihin enintään 1500€.

  1. Valitaan kokousedustajat ja varamiehet kalastusalueen kokoukseen vuodelle 2023

  Jouko Piispanen valittiin edustajaksi Kivijärven kalatalousalueen kokoukseen ja Tauno Puttonen Saarijärven reitin kalatalousalueen kokoukseen.

  1. Päätetään kalastuslehden tilaamisesta toimihenkilöille.

  Päätettiin, ettei kalastuslehteä tilata.

  1. Suomi.fi valtuuksien hankinta

  Hoitokunnan sihteerille ja puheenjohtajalle hankitaan Suomi.fi valtuudet Kala-Vastingin osakaskunnan kaikkien asioiden hoitamiseen.

  • Metsän myynti Koiralahden palstalta

  Päätettiin, että metsän myyntiä Kala-Vastingin osakaskunnan omistamalta Koiralahden palstalta (226-410-4-117) jatketaan vuoden 2021 päätöksen mukaisesti.

  Myynnistä saatujen tulojen käytöstä päättää osakaskunnan vuosikokous.

  Osakaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan allekirjoittamaan kauppaa koskevat asiakirjat myyjänä ostajan kanssa.

  • Yleiskalastusoikeuksien rajoitus Valkealammessa

  Päätettiin, että haetaan ELY-keskukselta yleiskalastusoikeuksien rajoitusta Valkealampeen. Jos rajoitus saadaan, kielletään yleiskalastusoikeudella kalastus ja verkkokalastus lammessa. Tarkoitus on istuttaa lampeen siian lisäksi taimenta ja/tai kirjolohta ja myydä päivälupia. Lupien hinnoista ja päiväkiintiöistä ym. päätetään ensi vuoden vuosikokouksessa, jos rajoitus saadaan.

  • Muut esille tulevat asiat, pöytäkirjan nähtävänä oloaika.

  Robin Aholan pyynnöstä keskusteltiin Sotka hankkeesta. Puheenjohtaja esitti lyhyen yhteenvedon Sotka hankkeen tarkoituksesta ja tavoitteista. Osakaskunta on sopinut Pudasjärven osakaskunnan kanssa vesilintujen rauhoituksesta omalla puolellaan Hoikan kosteikkoa.

  Pekka Salmelle ja Mirja Salolle myönnettiin yhteisesti Kala-Vastingin osakaskunnan kunniakirja ja fileerausveitsi tunnustuksena ansiokkaasta työstä osakaskunnan hyväksi.

  Todettiin, että Tauno Puttonen voi osallistua kalastuksenvalvojan koulutukseen. Osakaskunta maksaa koulutuksen ja tutkinnon. Tutkinnon suorittamisen jälkeen Tauno Puttonen voi toimia osakaskunnan kalastuksen valvojana.

  Kokouspöytäkirja on nähtävillä osakaskunnan verkkosivuilla https://kivijarvenkalatalousalue.fi/kalavastinki/, sen jälkeen, kun pöytäkirjantarkastajat ovat sen hyväksyneet.

  • Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

  Puheenjohtaja                                           Sihteeri

  Veli-Pekka Parkatti                                   Jouko Piispanen

  Pöytäkirjan tarkastajat

  Antti Leppänen                                        Seppo Poikonen

  Liitteet

  Liite 1 Toimintakertomus vuodelta 2022

  Liite 2 Kala-Vastingin osakaskunnan lupaohje kaudelle 2023

  Kalavastingin osakaskunta