Vuosikokous

KALAVASTINGIN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 14.4.2022. klo 17.00

Paikka Isokylän koulu

TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus

Pekka Parkatti avasi kokouksen.

 • Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Veikko Tarvainen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Pekka Parkatti sihteeriksi.

 • Päätetään äänestystavasta

Päätettiin, että kokouksessa jokaisella paikalla olevalla (etäyhteys ml.) osakkaalla on yksi ääni.

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on osakaskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

 • Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Jyrki Piispanen ja Tapio Rantanen

 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 • Todetaan kokouksen osanottajat.

Kokouksessa olivat paikalla Veikko Tarvainen, Voitto Lahdenvesi, Tapio Rantanen, Jyrki Piispanen ja Pekka Parkatti etäyhteydellä kokouksessa olivat mukana Jouko Piispanen, Timo Piispanen ja Antti Leppänen.

 • Esitetään osakaskunnan vuoden 2021 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen, joka on liitteenä 1. Toimintakertomus hyväksyttiin.

 • Esitetään osakaskunnan vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilintekijöille ja hoitokunnalle.

Sihteeri esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilit todettiin asianmukaisesti hoidetuiksi ja tilin tekijöille ja hoitokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

 1. Päätetään osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista.

Päätettiin maksaa osakaskunnan sihteerille 200€ kulukorvaus.

 1. Valitaan erovuoroiset hoitokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet

 Valitaan hoitokunnan jäsenistä ensimmäisen kokouksen koollekutsuja

Hoitokunnan jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet:                                           varajäsenet:

Veli-Pekka Parkatti                                            Esa Määränen

Veikko Tarvainen                                               Jyrki Piispanen

Timo Piispanen                                        Tapio Rantanen

Antti Leppänen                                                 Voitto Lahdenvesi

Jouko Piispanen                                                Mirja Salo

 1. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Pekka Salmi ja Seppo Poikonen ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen Pekka Lahdenvesi (Pekka Salmelle) ja Pekka Lampinen (Seppo Poikoselle)

 1. Päätetään kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä lupien myymisestä, osakashinnat ja ulkopuoliset luvat.

Päätettiin liitteenä 2 olevan lupaohjeen mukaisesti.

 1. Päätetään pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista.

Päätettiin liitteenä 2 olevan lupaohjeen mukaisesti.

 1. Päätetään osakaskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä ja ravustuksesta.

Päätettiin liitteenä 2 olevan lupaohjeen mukaisesti.

 1. Päätetään istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä.

Päätettiin jatkaa istutuksia edellisvuosien tasolla, 1000-1500€ vuodessa.

Päätettiin, että osakaskunta voi tukea Vastinginjärven kunnostusta erikseen sovittavalla tavalla. Tuen edellytyksenä on, että joku järven ranta-asukkaista tai mökkiläisistä alkaa hankkeen vetäjäksi.

 1. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.

Hyväksyttiin seuraava tulo- ja menoarvio:

Tuloarvio:

 • lupamaksut n. 1400€
 • omistajakorvaukset n. 800€
 • yhteensä n. 2200€ 

Menoarvio:

 1. jäsenmaksu                                                     34€
  1. sihteerin palkkio                                              200€
  1. palkitsemiset                                                   50€
  1. pyydysmerkit                                                  100€
  1. ilmoitukset                                                      100€
  1. palvelumaksut                                                 50€
  1. toimistokustannukset                                      50€
  1. kalaistutukset                                               1000€
  1. Virkistyspaikkojen kunnostus                          400€
  1. Koiralahden liittäminen yhteisiin alueisiin       200€
  1. Yhteensä                   n. 2200€

Hoitokunnalle myönnetään oikeus käyttää kerrostuottotillä olevasta rahasta (noin  8400€) eri kunnostuskohteisiin (mahd Enojoen lämpötilan mittaus) sekä yllättäviin maksuihin enintään 1500€.

 1. Valitaan kokousedustajat ja varamiehet kalastusalueen kokoukseen vuodelle 2022

Hoitokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittiin kokousedustajiksi.

 1. Päätetään kalastuslehden tilaamisesta toimihenkilöille.

Päätettiin, ettei kalastuslehteä tilata.

 • Suomi.fi valtuuksien hankinta

Hoitokunnan sihteerille hankitaan Suomi.fi valtuudet Kala-Vastingin osakaskunnan kaikkien asioiden hoitamiseen pääkäyttäjänä.

 • Metsän myynti Koiralahden palstalta

Päätettiin, että metsän myyntiä Kala-Vastingin osakaskunnan omistamalta Koiralahden palstalta (226-410-4-117) jatketaan vuoden 2021 päätöksen mukaisesti siinäkin tapauksessa, että palsta liitetään osakaskunnan yhteiseen alueeseen.

Myynnistä saatujen tulojen käytöstä päättää osakaskunnan vuosikokous.

Osakaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri oikeutetaan allekirjoittamaan kauppaa koskevat asiakirjat myyjänä ostajan kanssa.

 • Muut esille tulevat asiat, pöytäkirjan nähtävänä oloaika.

Kokous totesi, että yksittäiset osakaskunnan jäsenet voivat toimia osakaskunnan nimissä eri asioissa joko osakaskunnan kokouksen, tai hoitokunnan valtuuttamina. Jäsenet voivat tehdä osakaskunnan toimintaa koskevia esityksiä hoitokunnalle tai tulemalla itse kokoukseen. Hoitokunta käsittelee saamansa esitykset osakaskunnan sääntöjen mukaisesti ja päättää niiden toteutuksesta tai viemisestä osakaskunnan kokoukseen päätettäväksi.

Antti Leppäselle myönnettiin Kala-Vastingin osakaskunnan kunniakirja ja fileerausveitsi tunnustuksena ansiokkaasta työstä osakaskunnan hyväksi.

Kokouspöytäkirja on nähtävillä osakaskunnan verkkosivuilla https://kivijarvenkalatalousalue.fi/kalavastinki/, sen jälkeen, kun pöytäkirjantarkastajat ovat sen hyväksyneet.

 • Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.18.10.

Puheenjohtaja                                          Sihteeri

Veikko Tarvainen                                      Veli-Pekka Parkatti

Pöytäkirjan tarkastajat

Tapio Rantanen                                        Jyrki Piispanen

Liitteet

Liite 1 Toimintakertomus vuodelta 2021

Liite 2 Kala-Vastingin osakaskunnan lupaohje vuodelle 2022

Kalavastingin osakaskunta