Vuosikokous

Vuosikokous 2021 on siirretty Korona viruksen takia myöhäisemmäksi

PUDASJÄRVEN OSAKASKUNTA                          PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS 2020

AIKA:          8.6.2020 klo 19:00
PAIKKA:    Paukun maja

1.              Hoitokunnan puheenjohtaja Matti Jäsberg avasi kokouksen klo 19:00

2.       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Turpeinen ja sihteeriksi Jukka Kainulainen

3.       Päätettiin äänestystavasta niin, että mahdolliset äänestykset toimitetaan henkilö ja ääni periaatteella siten, että jokaisen äänestäjän tulee olla osakaskunnan osakas. Puhevalta on kaikilla kokouksen osanottajilla.

4.       Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi(Keskisuomalaisessa oli kokouskutsu 24.5.2020 – liite 1). Jatkossa laitetaan ilmoitus myös kotisivuille.

5.       Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Turpeinen ja Tapani Kovanen.

6.       Hyväksyttiin esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi.

7.              Todettiin, että kokoukseen osallistui 9 osanottajaa (liite 3)

8.       Sihteeri esitti hoitokunnan valmisteleman Pudasjärven osakaskunnan vuoden 2019 toimintakertomuksen (liite 4) ja kokous päätti hyväksyä sen.

9.       Käsiteltiin ja hyväksyttiin osakaskunnan vuoden 2019 tilinpäätös, joka oli 3449,12 € ylijäämäinen (liite 5) ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettiin myöntää vastuuvapaus tilintekijöille ja hoitokunnalle. Jatkossa sijoitustilillä olevien varojen sijoittamista voidaan varovaisesti tutkia hoitokunnan toimesta. Sijoitustilin korko on laskenut.

10.     Päätettiin osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista; Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kulukorvausta 500 euroa vuodessa. Hoitokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 50 € kokoukselta sekä matkakulut käytössä olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Kalastuksenvalvojille maksetaan valvonnasta hoitokunnan päätöksen mukaan. Kalastuslupien myyjille myönnetään kymmenen merkkiä ja uistelulupa korvauksena myynnistä.

11.     Valittiin hoitokunnan erovuoroiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet (suluissa). Valittiin Matti Jäsberg (varalla Onni Junkala), Rauno Kauppinen (varalla Tuomo Ruotsalainen) ja Vesa Turpeinen (varalla Jari Kemppainen). 2019 valitut Erkki Kauppinen (varalla Jukka Kotilainen, Kannonjärvi), Lauri Kinnunen (varalla Veli-Pekka Kinnunen) ja Juha Ahonen (varalla Reijo Vesterinen)  jatkavat.

12.     Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet (suluissa). Pertti Huurtola (Osmo Kauppinen), Sinikka Hakkarainen (Eero Ruuska)

13.     Päätettiin kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä lupien myynnistä (liite 6).

14.     Päätettiin pyydys- sekä pyyntirajoituksista ja rauhoitustavoista (liite 6)

15.     Päätettiin, että osakaskunnan vesialueella osakkaat saavat pyytää rapuja ja rapukantaa seurataan. Vesilintujen metsästyksen myydään lupia niin, että osakkaille lupa on 10 € ja ulkopuolisille 20 €. Metsästyksen tulee tapahtua metsästyslain mukaisesti. Joenniskan yläpuoli rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä (liite 6).

16.     Päätettiin, että hoitokunta päättää istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä tarpeen mukaan. Kuhaa istutetaan vain velvoiteistutuksina. Istutuksissa suositaan siikaa ja lohikaloja. Järvilohta voi istuttaa vain Kivijärveen. Toteutetaan hoitotoimia Kannonjärven ja Haapajärvien tilan parantamiseksi yhdessä ELY-keskuksen ja Kannonkosken kunnan kanssa. Siihen käytetään osakaskunnalle kertynyttä varallisuutta talousarvion puitteissa.

17.     Käsiteltiin ja hyväksyttiin tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle (liite 7)

18.     Valtuutettiin kokousedustajiksi kalastusalueen kokouksiin kaudelle 2020/21 Reijo Vesterinen (varalla Matti Jäsberg). Muihin kokouksiin hoitokunta valitsee edustajan.

19.     Päätettiin kalastuslehden tilaamisesta vuodeksi 2020 hoitokunnalle ja kalastuksenvalvojille.

20      Muut asiat:

          Laitetaan karikkomerkkejä hoitokunnan suunnitelman mukaan.

Pöytäkirjan nähtävänä oloaika: Pöytäkirja

on nähtävillä Kannonkosken Osuuspankilla 10.6 – 10.7.2020.

21.     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:16

Vakuudeksi 

          _________________________

          Jukka Kainulainen

Sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet oikeaksi

____________________

Veijo Turpeinen

Puheenjohtaja

____________________                    _______________________

Tapani Kovanen                                                   Vesa Turpeinen

Pöytäkirjan tarkastaja                         Pöytäkirjan tarkastaja

Pudasjärven osakaskunta