Pudasjärven osakaskunnan vuosikokous 2024

Vuosikokous on 23.3.2024 klo 13 Piispalassa.

Pudasjärven osakaskunnan vuosikokous 2023

Vuosikokous on 15.4.2023 klo 13 Piispalan Lintuselän kokoustilassa. Kutsu oli Keskisuomalaisessa 1.4.2023.

PUDASJÄRVEN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUS 2022

Lauantaina 16.4.2022 Piispalan Lintuselän kokoustilassa,
Kurssitie 40, 43300 KANNONKOSKI

Klo 12:00 kahvitus ja Veli-Pekka Lyytisen esitelmä aiheesta Virtavedet vapaiksi vaelluskaloille.

Klo 12:30 alkavassa kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Pöytäkirja on nähtävillä Kannonkosken Osuuspankilla 19.4 – 19.5.2022.

TERVETULOA!

Hoitokunta

PUDASJÄRVEN OSAKASKUNTA                          ESITYSLISTA

KOKOUSAIKA 16.4.2022 KLO 12:00

Piispalan Lintuselän kokoustila, Kurssitie 40, 43300 KANNONKOSKI

PUDASJÄRVEN OSAKASKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA:

1.              Kokouksen avaus

2.              Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3.       Päätetään äänestystavasta (mies ja ääni/manttaali); (2021 mahdolliset äänestykset toimitetaan henkilö ja ääni periaatteella siten, että jokaisen äänestäjän tulee olla osakaskunnan osakas. Puhevalta on kaikilla kokouksen osanottajilla).

4.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (ilmoitus Keskisuomalaisessa 2.4.2022)

5.              Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

6.              Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7.              Todetaan kokouksen osanottajat

8.       Esitetään osakaskunnan vuoden 2021 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

9.       Esitetään osakaskunnan vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilintekijöille ja johtokunnalle

10.     Päätetään osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista; (vuonna 2021; Puheenjohtajalle ja sihteerille maksettiin kulukorvausta 500 euroa. Hoitokunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 50 € kokoukselta sekä matkakulut käytössä olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Toiminnantarkastajien palkkiot maksettiin laskun mukaan. Kalastuksenvalvojille maksettiin valvonnasta hoitokunnan sopima määrä).

11.     Valitaan erovuoroiset hoitokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet. Erovuorossa ovat Matti Jäsberg (varalla Onni Junkala), Rauno Kauppinen (varalla Tuomo Ruotsalainen) ja Vesa Turpeinen (varalla Jari Kemppainen). Vuonna 2021 valitut Veli-Pekka Lyytinen (varalla Jari Kinnunen), Lauri Kinnunen (varalla Veijo Turpeinen) ja Juha Ahonen (varalla Reijo Vesterinen) jatkavat.

12.     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet. (2021 valitut olivat Pertti Huurtola (Osmo Kauppinen), Sinikka Hakkarainen (Eero Ruuska).

13.     Päätetään kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä lupien myynnistä. – osakashinnat – ulkopuolisten luvat

14.     Päätetään pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista

15.     Päätetään osakaskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä, ravustuksesta ja piisaminpyynnistä

16.     Päätetään istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä.

17.     Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle

18.            Valitaan kokousedustajat ja varamiehet:

kalastusalueen kokoukseen vuodelle 2022/2023 (mielellään hoitokunnan puheenjohtaja) ja muihin kokouksiin vuodelle 2022/2023 (kalatalouskeskuksen vuosikokous ym.)

19.     Päätetään kalastuslehden tilaamisesta toimihenkilöille

20.     Muut esille tulevat asiatPöytäkirjan nähtävänä oloaika: Pöytäkirja on nähtävillä Kannonkosken osuuspankilla 19.4 – 19.5.2022.

21.     Kokouksen päättäminen

————————————————————————————————————

Vuosikokous

Vuosikokous 2021 on siirretty Korona viruksen takia myöhäisemmäksi

PUDASJÄRVEN OSAKASKUNTA                          PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS 2020

AIKA:          8.6.2020 klo 19:00
PAIKKA:    Paukun maja

1.              Hoitokunnan puheenjohtaja Matti Jäsberg avasi kokouksen klo 19:00

2.       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Turpeinen ja sihteeriksi Jukka Kainulainen

3.       Päätettiin äänestystavasta niin, että mahdolliset äänestykset toimitetaan henkilö ja ääni periaatteella siten, että jokaisen äänestäjän tulee olla osakaskunnan osakas. Puhevalta on kaikilla kokouksen osanottajilla.

4.       Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi(Keskisuomalaisessa oli kokouskutsu 24.5.2020 – liite 1). Jatkossa laitetaan ilmoitus myös kotisivuille.

5.       Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Turpeinen ja Tapani Kovanen.

6.       Hyväksyttiin esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi.

7.              Todettiin, että kokoukseen osallistui 9 osanottajaa (liite 3)

8.       Sihteeri esitti hoitokunnan valmisteleman Pudasjärven osakaskunnan vuoden 2019 toimintakertomuksen (liite 4) ja kokous päätti hyväksyä sen.

9.       Käsiteltiin ja hyväksyttiin osakaskunnan vuoden 2019 tilinpäätös, joka oli 3449,12 € ylijäämäinen (liite 5) ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettiin myöntää vastuuvapaus tilintekijöille ja hoitokunnalle. Jatkossa sijoitustilillä olevien varojen sijoittamista voidaan varovaisesti tutkia hoitokunnan toimesta. Sijoitustilin korko on laskenut.

10.     Päätettiin osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista; Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kulukorvausta 500 euroa vuodessa. Hoitokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 50 € kokoukselta sekä matkakulut käytössä olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Kalastuksenvalvojille maksetaan valvonnasta hoitokunnan päätöksen mukaan. Kalastuslupien myyjille myönnetään kymmenen merkkiä ja uistelulupa korvauksena myynnistä.

11.     Valittiin hoitokunnan erovuoroiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet (suluissa). Valittiin Matti Jäsberg (varalla Onni Junkala), Rauno Kauppinen (varalla Tuomo Ruotsalainen) ja Vesa Turpeinen (varalla Jari Kemppainen). 2019 valitut Erkki Kauppinen (varalla Jukka Kotilainen, Kannonjärvi), Lauri Kinnunen (varalla Veli-Pekka Kinnunen) ja Juha Ahonen (varalla Reijo Vesterinen)  jatkavat.

12.     Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet (suluissa). Pertti Huurtola (Osmo Kauppinen), Sinikka Hakkarainen (Eero Ruuska)

13.     Päätettiin kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä lupien myynnistä (liite 6).

14.     Päätettiin pyydys- sekä pyyntirajoituksista ja rauhoitustavoista (liite 6)

15.     Päätettiin, että osakaskunnan vesialueella osakkaat saavat pyytää rapuja ja rapukantaa seurataan. Vesilintujen metsästyksen myydään lupia niin, että osakkaille lupa on 10 € ja ulkopuolisille 20 €. Metsästyksen tulee tapahtua metsästyslain mukaisesti. Joenniskan yläpuoli rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä (liite 6).

16.     Päätettiin, että hoitokunta päättää istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä tarpeen mukaan. Kuhaa istutetaan vain velvoiteistutuksina. Istutuksissa suositaan siikaa ja lohikaloja. Järvilohta voi istuttaa vain Kivijärveen. Toteutetaan hoitotoimia Kannonjärven ja Haapajärvien tilan parantamiseksi yhdessä ELY-keskuksen ja Kannonkosken kunnan kanssa. Siihen käytetään osakaskunnalle kertynyttä varallisuutta talousarvion puitteissa.

17.     Käsiteltiin ja hyväksyttiin tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle (liite 7)

18.     Valtuutettiin kokousedustajiksi kalastusalueen kokouksiin kaudelle 2020/21 Reijo Vesterinen (varalla Matti Jäsberg). Muihin kokouksiin hoitokunta valitsee edustajan.

19.     Päätettiin kalastuslehden tilaamisesta vuodeksi 2020 hoitokunnalle ja kalastuksenvalvojille.

20      Muut asiat:

          Laitetaan karikkomerkkejä hoitokunnan suunnitelman mukaan.

Pöytäkirjan nähtävänä oloaika: Pöytäkirja

on nähtävillä Kannonkosken Osuuspankilla 10.6 – 10.7.2020.

21.     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:16

Vakuudeksi 

          _________________________

          Jukka Kainulainen

Sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet oikeaksi

____________________

Veijo Turpeinen

Puheenjohtaja

____________________                    _______________________

Tapani Kovanen                                                   Vesa Turpeinen

Pöytäkirjan tarkastaja                         Pöytäkirjan tarkastaja

Pudasjärven osakaskunta